Dnes má svátek Monika. Vybrat květiny

Obchodní podmínky

prodávajíciho:

Flowers drive s.r.o.

IČO: 53396952
IČ DPH: SK2121380074 podľa §4

sídlo: Legionárska 7735/31B , 911 01 Trenčín

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, vložka č. 40949/R

(ďalej ako „Prodávajíci“)

 

I.                Úvodní ustanovení

 

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Prodávajíciho upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.flowersdrive.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

7.Pro účely týchto Obchodních podmínek se za Kupujícího považuje 

 1. osoba, která vykonala Objednávku a za Objednávku zaplatila nebo

 2. osoba, která je v Objednávke uvedena jako príjemce tovaru a vztahují se na ní povinnosti kupujíceho, zejména pri převzetí Tovaru. (ale spolu ako „Kupujúci“)

 1. Kupujíci plne uznáva elektronickou komunikaci zejména prostredníctvím Internetové stránky, e-mailové komunikace a taktéž telefonické komunikace.

 1. Pokud Prodávající není schopen splnit Objednávku nebo její část ve lhůtě pro vyřízení Objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že Zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat Objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může Prodávající Objednávku stornovat o čem kupujícího informuje (například zasláním e-mailu) . Také má Prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen Prodávající vrátit do 14 dnů.

 

II. uzavření kupní smlouvy

 

1.  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.   Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

      a. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

b. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

c. telefonicky na čísle  +421 948 762 544  a to každý pracovní den od 9:00 do 17:00 

d. elektronickou poštou doručenou prodávajícímu na email info@flowersdrive.cz 

3.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

6.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář nebo objednávka musí obsahovat zejména následující informace:

a. označení a počet objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b. údaje kupujícího, doručovací údaje, datum a čas doručení, text věnování a zvláštní poznámky kupujícího,

c. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“)

7.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

8.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, doručovací údaje, způsob úhrady kupní ceny a zvolený způsob dopravy. Pro obě smluvní strany je tento úkon závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Kupující před odesláním objednávky stvrzuje na webovém rozhraní prodávajícího, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

9.   Po obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupujícímu, u objednávek podaných prostřednictvím webové stránky zasláno na adresu jeho elektronické pošty oznámení o přijetí Objednávky (dále jako „Oznámení“), které má však pouze informativní charakter za účelem vyrozumění Kupujícího o doručení jeho objednávky Prodávajícímu. Oznámení není v žádném případě považováno za závazné akceptování Objednávky ze strany Prodávajícího.

10.Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího (dále jako „Akceptace Objednávky“).

11.Každá Akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího, při objednávkách učiněných přes Internetovou stránku, musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) číslo Objednávky přidělené Prodávajícím,

b) název a množství Zboží,

c) Kupní cenu,

d) způsob platby za Zboží,

e) způsob doručení (donáška/osobní převzetí v odběrném místě),

f) platební údaje

 

III. Kúpna cena, podmínky a formy její platby

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. SK8111000000002823005469 dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně platební kartou;

2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.10 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu dle platebních instrukcí, nejpozději při převzetí Zboží.

7.Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu řádně a včas. V případě, že Kupující neuhradí Prodávajícímu celou Kupní cenu ve lhůtě dle ods. 6 čl. III těchto všeobecných obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

8.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

10.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

11.Změnu Objednávky může Kupující provést nejpozději 24 hodin před dohodnutým datem doručení Zboží. Změnou Objednávky se má na mysli – výběr jiné kytice, změna adresy doručení, změna data doručení nebo zrušení Objednávky.

12.Pokud bude na webové stránce u příslušného Zboží uvedena kupní cena, která vykazuje chyby v psaní (např. částka ve výši 0,- € nebo Kupní cena, která se vzhledem k charakteru a vlastnostem Zboží jeví jako nepřiměřená či neobvyklá), tato Kupní cena ne je pro Smluvní strany závazná. V takovém případě nepředstavuje Objednávka Kupujícího řádný návrh na uzavření Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího za účelem oznámení správné Kupní ceny. Okamžikem doručení potvrzení Kupujícího, že se správnou Kupní cenou souhlasí, Prodávajícímu, považuje se Objednávka Kupujícího za úplnou a představuje řádný návrh na uzavření Kupní smlouvy.

 

IV. Dodání zboží

 

 1. Zboží lze dodat těmito způsoby:


4.1. Dodání zboží při osobním odběru v provozovne Prodávajíciho.


4.2. Odesláním zboží příjemci.

4.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

4.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení. Zásilku nelze doručovat na P. O. Box.

4.4.3 Dopravce v den doručení v čase 7:30 -11:00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Prodávající kontaktuje kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 18. hodiny toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

4.4.4 Z důvodu nezastižení příjemce na určeném místě lze provést opakované doručení zboží následující pracovní den. Jakékoliv další opakované doručení, bylo-li opakování způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

4.4.5 Prodávající se snaží vytvářet všechny kytice přesně podle uvedených fotografií na Internetové stránce, ale mohou se poněkud lišit od obrázku. Hodnota kytice vždy zůstává zachována.

4.4.6 Zboží (kytice) se považuje za doručené iv případě, je-li doručeno v čase a místě dohodnutém Smluvními stranami a Kupující odmítne převzít Zboží bez ospravedlnitelného důvodu (např. pokud je zboží poškozeno). Za odmítnutí převzít Zboží se považuje i situace, pokud se s Kupujícím a/nebo s osobou, které má být Zboží doručeno nepodaří spojit za účelem převzetí zásilky (Kupující a/nebo osoba, které se má Zboží doručit např. neotevírají dveře na adrese doručení, nebo nezvedají telefon) i přesto, že Prodávající a/nebo jím pověřená osoba vyvine přiměřené úsilí.

 

V. práva a povinnosti

 

1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě Objednávky potvrzené Akceptací Zboží v dohodnutém množství, kvalitě a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b) zajistit, aby dodané Zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky.

2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení Kupní ceny od Kupujícího za Zboží.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit Kupní cenu Zboží uvedenou na Webové stránce. Změna Kupní ceny Zboží se nevztahuje na Kupní smlouvy uzavřené před změnou Kupní ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání Zboží.

4. Kupující má právo na dodání Zboží v množství, kvalitě dohodnutém Smluvními stranami.

5. Kupující je povinen objednané Zboží převzít a zaplatit za něj Kupní cenu.

6. Kupující je povinen zkontrolovat Zboží a jeho obal při jeho přebírání.

7. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení Kupní ceny v celém rozsahu.

8.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

VI. práva z vadného plnění

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.Projeví-li se vada květiny  v průběhu tří dnů od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.Vyhrazujeme si právo nahradit uvedené zboží v katalogu zbožím podobného vzhledu, druhu, barvy a stejné nebo vyšší kvality tak aby bylo dosaženo co největší podobnosti.

7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VII. Stornování objednávky

 

1. Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@flowersdrive.cz Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit vyjma postupu dle čl. IX níže.

 

VIII. komunikácia a doručovanie

 

1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty na adresy Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě nebo telefonicky, s výjimkou případů kdy je výslovně předepsána nebo dohodnuta písemná forma.

2. Podání odeslané elektronickou poštou se považuje za řádně doručené druhé Smluvní straně v den jeho odeslání, i když si jej adresát nepřečetl.

3. Podání Smluvních stran v písemné formě (dále jako „Písemnosti“) budou doručována prostřednictvím pošty jako doporučená dopisní zásilka na poslední známou adresu druhé Smluvní strany, kterou je adresa uvedená v záhlaví Smlouvy nebo adresa, kterou Smluvní strana prokazatelně písemně sdělí druhé Smluvní straně jako svou adresu doručování, nebo prostřednictvím kurýrní služby, nebo osobně proti podpisu zástupce příslušné Smluvní strany. Písemnost se pokládá za doručenou v den, kdy adresát potvrdí její přijetí doručovateli. Za den doručení Písemnosti se považuje i den, kdy Smluvní strana, která je adresátem, odepře doručovanou Písemnost převzít, nebo v který marně uplyne odběrní lhůta pro vyzvednutí si zásilky na poště, doručované poštou Smluvní straně, nebo v který je na zásilce doručované poštou Smluvní straně, prokazatelně poštou vyznačená poznámka, že „adresát se odstěhoval“, „adresát je neznámý“ nebo jiná poznámka podobného významu, pokud se současně taková poznámka zakládá na pravdě.

ix. odstoupení od smlouvy 

1.   Kupující (spotřebitel) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a. dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

c. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

d. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na vyžádání elektronicky na adrese info@flowersdrive.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího.

4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. ix. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní nebo kurýrní službou.

5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. ix. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.Kupujíci snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

 

 

 

 


IX. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.   

 2. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

 3. Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

 4. Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

 5. Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní či požádat prodávajícího, aby tuto změnu provedl.

 6. Kupující má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána písemnou formou na adresu Flowers drive s.r.o., Legionárska 7735/31B , 911 01 Trenčín, SR nebo emailem na adresu info@flowersdrive.cz a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní.

 7. Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 8. Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

 9. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

 10. Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

 11. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti, v provozu Prodávajícího k nahlédnutí kupujícím i jsou zveřejněny na webové stránce.