Dnes má svátek Monika. Vybrat květiny

Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

Obchodní společnost, Flowers drive s.r.o., IČO: 53 396 952, se sídlem Legionářská 7735/31B, 911 01 Trenčín (dále jako „Provozovatel“) vydává v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jako „GDPR“) a zákona 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZoOOU“) v platném znění toto Prohlášení o zpracování osobních údajů.

 

Provozovatel je společností s ručením omezeným, která podniká mimo jiné také v oblasti prodeje květin nebo kytic v obchodě nebo přes internet. Při výkonu podnikatelské činnosti získává Provozovatel osobní údaje fyzických osob, které je povinen zpracovávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Provozovatel přijal a provedl v souladu, s GDPR a ZoOOU, nezbytná technická, organizační a personální opatření, k řádnému zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob, jako dotčených osob, včetně respektování jejich soukromí.

 

Obsahem tohoto Prohlášení o zpracování osobních údajů jsou především informace o osobních údajích, které sbíráme a pro jaký účel je sbíráme. Obsahuje rovněž seznam a obsah a práv subjektů údajů a orgán dozoru nad zpracováním osobních údajů. Je třeba, abyste se před užíváním webové stránky i zadáním osobních údajů řádně seznámili s pravidly zpracování a porozuměli našemu způsobu zpracování osobních údajů.

 

Identifikace provozovatele

Flowers drive s.r.o., IČO: 53 396 952, se sídlem Legionářská 7735/31B, 911 01 Trenčín, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.1 40949/R, email: info@flowersdrive.cz, telefon: ........................., webová stránka flowersdrive.cz

 

Účel zpracování osobních údajů

-        Nákup zboží a služeb: v první řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku.

-        Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým podnětem, musíme k jeho zodpovězení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

-        Marketingová činnost: E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit.

-        Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. dárků ke kyticím.

-        Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží nebo služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.

-        Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat iz důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci az dalších obdobně závažných důvodů.

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje ve vztahu k objednávce nákupu v rozsahu:

-        titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

 Provozovatel zpracovává osobní údaje ve vztahu k fakturaci v rozsahu:

-        Obchodní jméno, IČO, DIČ, DIČ, fakturační adresa

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Souhlas dotyčné osoby

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme komerční oznámení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat.

 

Přenos osobních údajů

Provozovatel neprovádí přenos osobních údajů do jiné členské země Evropské unie ani třetích zemí.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob jsou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou Provozovatele jen po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování. Provozovatel zpracovává osobní údaje v delší době jen v případě, jsou-li tyto údaje zpracovávány na obecně závazných právních předpisů nebo na ochranu právních zájmů Provozovatele.

V první řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, k němuž byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 2 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních zpráv, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním

 

Práva dotyčné osoby

Dotčené osoby mají při zpracování osobních údajů Provozovatelem následující práva:

I. právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům vztahujícím se k Vaší osobě;

II. právo na opravu Vašich nesprávných osobních údajů a/nebo právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů;

III. právo na vymazání Vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;

IV. právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů;

 

V. právo namítat zpracování Vašich osobních údajů ze strany provozovatele;

VI. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli provozovateli, a také právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli;

VII. pokud Vaše osobní údaje ze strany provozovatele nebyly získány přímo od Vás, máte právo získat informaci od provozovatele o tom, z jakého zdroje pocházejí Vaše osobní údaje, případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.

VIII. Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné dôvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Právo odvolat souhlas

VIII. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako dotyčná osoba, máte právo tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat písemně na adrese provozovatele nebo na e-mailové adrese: info@flowersdrive.cz a to zasláním žádosti o odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 

Orgán dozoru

Při zpracovávání osobních údajů provádí dozor České republice Úřad pro ochranu osobních údajů https://uoou.cz, Pplk. Sochoře 27, 170 00 Praha 7; Tel. číslo: +420 234 665 800; e-mail: posta@uoou.cz, na který se můžete jako dotčená osoba obrátit v případě, že došlo k porušení předpisů při zpracování osobních údajů, k zahájení řízení podle §31 ZoOOU.

 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování se ve vztahu Provozovatel k osobním údajům neuplatňuje. Některé úkony zpracování osobních údajů mohou mít povahu profilování, avšak ne automatizovaného a současně výsledek takových činností není spojen s automatizovaným vydáním rozhodnutí, které by mělo jakékoli (právní, apod.) účinky vůči dotčené osobě.

 

Závěrečná ustanovení

V případě pochybností o dodržování Vašich práv jako dotčené osoby se můžete obrátit na provozovatele na jeho poštovní adrese nebo prostřednictvím e-mailu provozovatele info@flowersdrive.cz, kde můžete podat k provozovateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy v souvislosti se zpracováním osobních údajů . Provozovatel všechna podání účastníka řádně prověří a dotčenou osobu o výsledku prověření řádně seznámí.